ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ | ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ | ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ | ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ | ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ | ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ | ਫੁੱਟਕਲ | ਗੈਸਟਬੁੱਕ | ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ: ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ

ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ

Sat Jan 10 2009

ਵੇਲਾ-ਕੁਵੇਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਵੇਲਾ-ਕੁਵੇਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਹੜੇ ਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ।


Advertisement Zone Below

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ © ੨੦੦੮
ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੱਬ (ਪੰਜਾਬ)