ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ | ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ | ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ | ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ | ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ | ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ | ਫੁੱਟਕਲ | ਗੈਸਟਬੁੱਕ | ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ: ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ > ਖੇਡਾਂ


ਖੇਡਾਂ

ਪਿੱਠੂ-ਗਰਮਕੰਚੇ ਜਾਂ ਬੰਟੇਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀਘਰ-ਘਰ


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦੀ ਵਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ (ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ:
punjabgames @ sabhyachar.com
ਜੇਕਰ ਆਪਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।


Advertisement Zone Below

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ © ੨੦੦੮
ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੱਬ (ਪੰਜਾਬ)